INHOUDSOPGAVE:

 • Artikel 1  – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht bij thuislevering
 • Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – De prijs
 • Artikel 9 – Betaling
 • Artikel 10 – Nakoming van overeenkomsten
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Overmacht
 • Artikel 13 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 14 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: consumenten kunnen 5 uurtje voor de bezorgtijd bestelling annuleren.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Ondernemer: Rouwstuk Randstad.nl
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Rouwstuk Randstad.nl

Vestigingsadres :

Badhuisstraat 77, 2544 HE den haag

Telefoonnummer: 031687102687

Website : www.rouwstukrandstad.nl

E-mail: info@rouwstukrandstad.nl

KVK-nummer: 74200542

Btw-identificatienummer: NL002335030B47

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van rouwstukrandstad.nl aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument.
 2. Wij leveren enkel regio zuid Holland  Als je een leveringsadres in een ander regio opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op rouwstukrandstad.nl
 7. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST 

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met iDEAL Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 1. consumenten kunnen 5 uurtje voor de bezorgtijd bestelling annuleren.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS 

 1. Gedurende het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

ARTIKEL 9 – BETALING 

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen: iDEAL
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van jouw browser.

ARTIKEL 10 – NAKOMING OVEREENKOMST

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering aan huis gebeurt in principe per koerier.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID:

Gebruik van de Webshop:

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. Rouwstuk Randstad levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Rouwstuk Randstad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Rouwstuk Randstad kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).
 3. Rouwstuk Randstad is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rouwstuk Randstad geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Rouwstuk Randstad kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Rouwstuk Randstad verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemeen over de aansprakelijkheid van Rouwstuk Randstad:

 1. Rouwstuk Randstad is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Rouwstuk Randstad is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN 

 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van ons kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Rouwstuk Randstad
 5. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 7. Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen. Meer informatie hierover vind je op http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 16– AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hier vindt u het privacy en cookiebeleid van Rouwstuk Randstad. Zo staat hier hoe Rouwstuk Randstad met persoonsgegevens omgaat en hoe u hier bezwaar tegen kunt maken. Rouwstuk Randstad maakt gebruik van cookies, zodat u bij een volgend bezoek gewoon weer door kunt gaan waar u gebleven was.

1. De website van Rouwstuk Randstad is gericht op het verkopen van producten. Rouwstuk Randstad zal uw gegevens enkel gebruiken tot het kunnen verlenen van deze diensten.

2. Voor Rouwstuk Randstad is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewerkt en beveiligd. Rouwstuk Randstad verzamelt, bewaart en bewerkt onder meer de persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, e-mail adres, geboortedatum etc. Hierbij houdt Rouwstuk Randstad zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

3. Rouwstuk Randstad bewaart en bewerkt uw gegevens:

• Om u producten te leveren en om deze diensten te verbeteren.• om u aanbiedingen te doen, door Rouwstuk Randstad of door geselecteerde partners (mits je hier toestemming voor hebt gegeven).
• Om te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Als er persoonsgegevens worden verzameld wordt dit op de site steeds expliciet aangegeven. Elektronische contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het doen van aanbiedingen aan gebruikers.
• Om statistieken te publiceren van de omzet van al haar klanten bij elkaar. Uw gegevens worden enkel verwerkt en zullen volledig anoniem gepubliceerd worden.

4. U heeft het recht om inzage te vragen in de bewaarde gegevens en om wijziging, correctie of verwijdering van je gegevens te vragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Rouwstuk Randstad of tegen de uitwisseling van uw gegevens. Schrijf hiervoor een brief aan Rouwstuk Randstad, Badhuisstraat 77, 2544 HE Den Haag.

5. Rouwstuk Randstad heeft het recht het privacybeleid tussentijds aan te passen. De meest recente versie vind u altijd op de Rouwstuk Randstad webshop.

6. Rouwstuk Randstad maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met behulp van deze cookies wordt uw bezoek op de website aangenamer gemaakt, omdat u bij ieder volgend bezoek wordt herkend. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen kunt u via de instellingen van uw internet browser het gebruik van cookies uitzetten.

7. Rouwstuk Randstad houdt de algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina’s. Hiermee kan Rouwstuk Randstad de indeling van de website verbeteren en zo de werking daarvan optimaliseren.

Op de website van Rouwstuk Randstad kunt u links vinden naar andere websites en banners met links naar andere websites. Rouwstuk Randstad is niet verantwoordelijk voor de manier waarop gelinkte websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarvoor het privacybeleid van de site die u bezoekt.